พลังชุมชนสู่เป้าหมายการพัฒนายั่งยืน

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ กรมการพัฒนาแนวคิดใหม่(มหาชน) (สปสช.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 “ศาสตร์ของพระราชากับปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน”

ระหว่างวันที่ 1-3 มี.ค.ที่ผ่านมา น้อมนำศาสตร์พระราชาร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมงาน กว่า 4,000 คน ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัด อย่างน้อย 10 จังหวัด น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. (สำนัก 3) กล่าวว่า เป้าหมายและยุทธศาสตร์ 10 ปี ของ สสส. โดยแผนสุขภาวะชุมชน สนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศโดยประสานความร่วมมือกับภาคียุทธศาสตร์เจ้าภาพหลักของแต่ละเรื่อง แต่ละประเด็น โดยให้ความสำคัญในขบวนการปฏิรูปประเทศ ได้แก่ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยใช้พื้นที่เป็นฐานการพัฒนา การแปลงเป้าหมายด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ลงสู่ปฏิบัติการของชุมชน “เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นฯ ครั้งนี้หวังจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจ โดยน้อมนำทั้งเครื่องมือ แนวทาง และขั้นตอนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ นำองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและสังคม มาปรับใช้ในระบบปฏิบัติการของชุมชนท้องถิ่นครอบคลุมทุกมิติของสุขภาวะ ชุมชนเกื้อกูลให้มีความยั่งยืน โดยนักวิชาการและเชื่อมขบวนการกับนักขับเคลื่อนการปฏิรูป เกิดเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth